Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Ζημίαι των αρχαιοτήτων της Νάξου εκ των Ιταλών - Γερμανών

Το 1946 το Υπουργείο Θρησκευτικών και Εθνικής Παιδείας / Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων εκδίδει και κοινοποιεί μια έκθεση με θέμα ΖΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ. Η έκθεση αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια καταγραφή των καταστροφών, των κλοπών αλλά και των λαθρανασκαφών που εντοπίστηκαν και διέπραξαν οι Ιταλοί, οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Παρακάτω βλέπουμε τις τρεις αναφορές στη Νάξο της συγκεκριμένης έκθεσης:

‘’Οι Γερμανοί περιορίσθηκαν εις το Κάστρο της Νάξου από το τέλος Αυγούστου, εις τη περιοχή του οποίου ευρίσκεται το σχολείο Ουρσουλινών, ένθα είχε μεταφερθεί χάριν ασφαλείας τμήμα των αρχαιοτήτων του Μουσείου.
Επανειλημμένως εζητήθη παρά των Γερμανών να μεταφερθούν εκείθεν αι αρχαιότητες, εκείνοι δε εκάστοτε μετ’ επιμονής ηρνούντο την παράδοση, μολονότι ήτο φυσικό να υφίστατο ζημίας το κτίριον εις περίπτωση πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι προφανές ότι ένεκα του λόγου τούτου δεν παρέδωσαν τας αρχαιότητας, ελπίζοντες ότι θα είχε γνωστοποιηθεί η ύπαρξις των εκεί ότι θα εσώζοντο ίσως. Τον Οκτώβριο έγιναν πράγματι πολεμικές επιχειρήσεις και το κτίριο εβομβαρδίσθη και τα αρχαία καταστράφηκαν πλήρως. Την ευθύνη της καταστροφής ταύτης φέρουν ακεραίαν οι Γερμανοί. ‘’
‘’Εις θέσιν Παλάτια οι Ιαταλοί κατέστρεψαν τα μάρμαρά των θεμελίων του Ναού .’’
‘’Οι Ιταλοί κατέλαβον και μετετόπισαν τας αρχαιότητας του Μουσείου δια να το χρησιμοποιήσουν ως αίθουσαν κινηματογράφου. ‘’

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την δημοσίευση εδώ στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης Ανέμη. Μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε πως είναι μόνο όσα μπόρεσαν να καταγραφούν, το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσαν μάλλον είναι ανυπολόγιστο. 

Είναι όμως εξοργιστικό αυτοί οι ΑΛΗΤΕΣ σήμερα να μας κουνούν το δάκτυλο και είναι ακόμα εξοργιστικότερο οι επίσης ΑΛΗΤΕΣ κυβερνώντες μας να είναι τόσο ανιστόριτοι που να επιτρέπουν ακόμα και σήμερα τη συνέχιση της λεηλασίας του πολιτισμού μας πάνω σε πτώματα Ελλήνων.

Επιμέλεια ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΞΩΤΗΣ

Δημοσίευση σχολίου