Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΥ

Το 1939 γίνεται θέμα σε αθηναϊκές εφημερίδες το φαινόμενο των ονείρων της Κορώνου και ιδιαίτερα των προφητειών ότι θα ξεσπάσει πόλεμος ''ομιλούντες για λογαριασμό της Παναγίας''. 
Όλα αυτά οι αθηναϊκές εφημερίδες τα χλευάζουν και αποκαλούν τους Κορωνιδιάτες αγαθούς χωρικούς και ψυχικά ασθενείς. 
Ενάμιση χρόνο όμως αργότερα ξεσπάει πραγματικά ο πόλεμος ο οποίος δυστυχώς έπληξε απόλυτα τους Κορωνιδιάτες με εκατοντάδες νεκρούς.
Δείτε παρακάτω τι γράφει σχετικά στις 15/2/1939 το ΝΑΞΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ:


ΑΙ εκ της εφημερίδος Ακρόπολις· 26-1 39, άναδημοσαιεύομεναι εις άλλην στήλην μας προφητεϊαι του είς Α­θήνας απεσταλμένου της Κορωνου Σταύρου Μάνωλα, ό οποίος ομιλεί «... για λογα­ριασμό της Παναγίας», μας εμβάλλουν είς λυπηράς, αλη­θώς διά τους κατοίκους της Κορώνου σκέψεις των οποίων το γενικόν συμπέρασμα είναι οτι, οί ανθρωποι αυτοί δεν είναι ψυχικώς υγιείς. Δυστυ­χώς την άσθένειαν τους αυ­τήν ουδείς μέχρι σήμερον έφροντισε να θεραπεύοη, τουναντίον μάλιστα και αυτοί οί θεωρούμενοι... επιστήμονες της Κορώνου υποθάλπουν, άλλοι μεν διότι προσεβλήθη­σαν και αυτοί, άλλοι δε διότι κακώς νομίζουν ότι εξυπηρε­τούν το χωρίον τους ΰποστηρίζοντες και διαδίδοντες όσα εκεί συμβαίνουν. Τοιουτοτρό­πως το κακόν χειροτερεύει ήμέραν με την ήμέραν, τα κρούσματα αυξάνονται μετα­ξύ των ενηλίκων, με ολέθρια αποτελέσματα δια τα παιδιά, καί το λυπηρόν, και άντίθετον του αναμενόμενου δια την Κόρωνον αποτέλεσμα εί­ναι ότι, αύτη με δυσφημείται καί μαζύ της ολόκληρος ή Νάξος, ολίγοι πλέον προσκυνηταί μεταβαίνουν είς τάς πανηγύρεις της, οί δε κάτοικοι της. όπως χαρακτηριστικώς γράφει ή «Ακρόπολις» «εγ­καταλείπουν τίς δουλειές καί τις φροντίδες του σπιτιού των και αρχίζουν να μιλοϋν ώρες ολόκληρες για ζητήματα δε όχι ενδιαφέροντα το χωριό τους, άλλα τον κόσμον όλοκληρον και πάντοτε δε... εκ μέρους της Παναγίας!»-

Και ως προς μεν την έξήγησιν του φαινομένου δεν έχομεν παρά να άναφέρωμεν την εγκυρον γνώμην του προέδρου της Εταιρίας Ψυχικών Ερευνών κ. Τανάγρα, ό οποίος έδήλωσεν κατηγόρηματικώς ότι «Πρόκειται, περί θρησκευτικού παραληρήματος το Οποίον ες υποβολής κατέλαβε τους θρησκόληπτους χωρικούς» και το όποιον προσθέτομεν ημείς- έπηύξησαν αί προαναφερθεΐσαι αίτίαι και ή αθλία οικονομική κατάστασις της Κορώνου. Ως προς την θεραπείαν του δε ποιού­μεθα εκκλησίν προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Παροναξίας κ. Χερουβείμ, όπως, ως άρμοδιώτερος, δια της έγνωσμένης φωτεινής του διδασκαλίας και δια της καθοδηγήσεως του επαναφέρει είς την ύγιά όδόν του Χρίστου τους άσθενούντας Κορωνιδιάτες. Χρέος ΰπεράγαν άνθρώπινον επιβάλλει την τοιαύτην προσπάθειαν ώστε εις το μέλλον να παύσουν οί διάφοροι άγαθοι χωρικοί να ομιλούν «... για λογαριασμό της Πανάγιας»-
Δημοσίευση σχολίου