Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπροσώπηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πρόκειται να συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Καλούμε τους φορείς της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:

  • Τοπικούς  Εμπορικούς και Εμπορικούς Συλλόγους και Οργανώσεις
  • Τοπικούς Επιστημονικούς Συλλόγους και φορείς
  • Εργαζομένους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και τα Νομικά του Προσώπων
  • Συλλόγους Γονέων
  • Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους και Φορείς
  • Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
  • Οργανώσεις φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  • Τοπικά Συμβούλια Νέων
  • Δημότες
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης και να καταθέσουν αίτηση απευθυνόμενη στο Γραφείο Δημάρχου, στην οποία να ορίζεται ο εκπρόσωπός τους και αναπληρωτής αυτού, μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στα fax 22850-23570 και 22850-29049 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση naxos@naxos.gov.gr.  
   

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εμμανουήλ Μαργαρίτης      

Δεν υπάρχουν σχόλια: